Το πάρκο Κιουπρί

cart-postal της δεκαετίας το 70   πηγή